ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БИГЭР СУМ
ЗАРЛАЛ
Сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Бигэр сумын Эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу 2019 оны 06 сарын 21,22-ны өдрүүдэд сумын "Залуучуудын чуулга уулзалт"-тай тул 18-39 насны залуучууд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Бигэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, сумын Залуучуудын холбоо. Сумын сайт та бүхэнд таалагдаж байна уу
ЗД-ийн Захирамж
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 184 2014-03-28
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 200 2014-04-01
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 201 2014-04-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 214 2014-04-04
Хөрөнгө гаргах тухай 217 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 222 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 224 2014-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 225 2014-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 229 2014-04-08
Хөрөнгө гаргах тухай 231 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 232 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 234 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 234 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 236 2014-04-09
Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 244 2014-04-09
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 261 2014-04-15
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 267 2014-04-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 270 2014-04-21
Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай 278 2014-04-23
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 280 2014-04-28
Үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого явуулах тухай 281 2014-04-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 283 2014-04-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 347 2014-05-27
Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, халах тухай 349 2014-05-27
"Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг" сэдэвт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай 350 2014-05-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай 355 2014-05-28
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын захиалагчийн гарын үсэг зурах албан тушаалтныг томилох тухай 356 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 357 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 358 2014-05-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 358 2014-05-29
Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай 361 2014-05-29
Үзлэг зохион байгуулах, хөрнгө зарцуулах тухай 365 2014-06-02
Шинэ цэргийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаанд оролцуулах тухай 370 2014-06-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 371 2014-06-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 372 2014-06-04
Чанарын удирдлагын хороо байгуулах тухай 374 2014-06-05
Хөрөнгө гаргах тухай 379 2014-06-05
Д.Баярсанааг ажлаас чөлөөлж, Ж.Ганцэцэгийг томилох тухай 381 2014-06-06
Тусламж олгох тухай 386 2014-06-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 294 2014-05-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 295 2014-05-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 299 2014-05-08
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 300 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 301 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 302 2014-05-08
Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлах тухай 305 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 306 2014-05-09
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 311 2014-05-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 314 2014-05-14
Эрх шилжүүлэх тухай 320 2014-05-15
Урамшуулал олгох тухай 321 2014-05-15
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 327 2014-05-16
Хууль хэрэгжүүлж ажиллах тухай 331 2014-05-20
Хөрөнгө зарцуулах тухай 339 2014-05-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Ажлын хэсэг томилох тухай Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар "Изо хаус" ХХК Канад технологиор 14 сумын 24 багийн төвийн барилга барьж ашиглалтад оруулсан тул Монгол Улсын Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Монгол Улсын "Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь заалт, сумын Засаг даргын санал, Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Захиалагчийн хяналт хийх тухай Монгол Улсын "Барилгын тухай" хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга захиалагчийн дүрэм"-ийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖ 0 0000-00-00
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 990 0000-00-00
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 989 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай Газрын тухай Монгол улсын хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 988 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалтыг үндэслзн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 987 0000-00-00
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай Монгол Улсын "Төсвийн тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, 42 дугаар зүйлийн 42.2.2, 42.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай Монгол Улсын "Төсвийн тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, 42 дугаар зүйлийн 42.2.2, 42.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит 6 дугаар хуралдааны "Төсөв батлах тухай" 6/2 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан хуваарийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 983 0000-00-00
Тусламж олгох тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 982 0000-00-00
Тусламж олгох тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 981 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалт, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 13 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 980 0000-00-00
Уран бүтээлчид дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам"-ын 2.3 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын 2012-2 979 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.14, аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 1.2.4 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 978 0000-00-00
Ажлын хэсэг томилох тухай Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3 дахь заалт, Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/267 тоот тушаал, Барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 2014 оны 01дүгээр 977 0000-00-00
Газар эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай Монгол Улсын "Газрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 976 0000-00-00
БуцахАжлын хэсэг байгуулах тухай 2013-2014 онд хийсэн аймгийн нутаг дэвсгэрийн гадаргын болон гүний усны гидрохимиин шинжилгээний үр дүнгийн тайлангаар шинжилгээнд хамрагдах нийт уст цэгийн 48 хувь нь Монгол улсын ундны усны MNS 900:2005 стандартын шаардл 975 0000-00-00
Буцах Газар эзэмших эрх олгох тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 974 2014-04-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай хууль"-ийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 973 0000-00-00
Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын "Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2. Засгийн газрын 2014 оны 61 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 972 0000-00-00
Ойд оролцуулах тухай Монгол Улсын "Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай" хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4.15 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 971 0000-00-00
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 418 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.1.1 дэхь заалт аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 06 дугаар сарын 06 өдрийн 81 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗА 970 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ Монгол улсын "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 47 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 969 0000-00-00
Ажлын гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллах тухай №420 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын "л" заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 968 0000-00-00
Замын сангийн хөрөнгийг зарцуулах тухай №424 2014 оны 07 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд болох Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцангийн мэлмий гийсний 375 жилийн ой, "Говийн бүсийн их хурд" наадам угтсан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг цаг алдалгүй хийхэд аймгийн 964 0000-00-00
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №426 "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай" хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.2 дахь заалт, "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ н 962 0000-00-00
Õàðãàëçàí äýìæèã÷ òîãòîîõ òóõàé 1 2016-01-05
Õàðãàëçàí äýìæèã÷ òîãòîîõ òóõàé 2 2016-01-05